Contact

HEAD OFFICE – VIC, SA, TAS

Svenska KJ
78 Main Drive,
KEW VIC 3101

Ph: (03) 9428 8400
M: 0411 603742
info@svenskakj.com.au

NSW OFFICE – ACT, QLD, WA

Svenska KJ
D303/780 Bourke St
REDFERN NSW 2016

M: 0414 428 840

sydney@svenskakj.com.au

ADELAIDE  CONTACT

Jennifer Hindle
M: 0405 183 310

jennie@svenskakj.com.au